Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable Synergy 4u S.L.

CIF: B65905341

Barri Can Natura, “Cal Sisplau”, 08731 Sant Martí Sarroca

DPD jose.dominguez@synergy4u.eu
Contacte info@synergy4u.eu

Telf: 93 899 01 28

Finalitat 1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: Donar resposta a la sol·licitud plantejada.

2) Relació amb el client: Manteniment de la relació contractual establerta entre la persona titular de les dades i “Synergy4u” per a la gestió de clients, fiscal i administrativa.

3) Intranet: Donar accés als empleats a la Intranet empresarial.

Legitimació 1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: Interès legítim d’atenció a l’interessat.

2) Relació amb el client: Relació contractual

3) Intranet: Relació contractual.

Conservació La informació recaptada de la persona interessada serà conservada mentre sigui necessària per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a la disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació. En la segona capa informativa es detallen els terminis de conservació de la informació en relació a diferents matèries.
Procedencia 1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: el propi interessat o el seu representant legal.

2) Relació amb el client: el propi interessat o el seu representant legal.

3) Intranet: el propi interessat o el seu representant legal.

Destinataris 1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: no es comparteixen dades personals amb tercers.

2)Relació amb el client: no es comparteixen dades personals amb tercers.

3) Intranet: El nostre proveïdor de hosting és Strato, amb els servidors situats a la UE. No es comparteixen dades personals amb uns altres tercers.

Transferencias internacionales No realitzem transferències internacionals amb les seves dades.
Derechos Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals, com s’explica en el corresponent apartat.
Información adicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el desglossament d’apartats que li presentem a continuació (segona capa informativa).

Informació general

La present Política de Privacitat té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per a vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals: el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, (d’ara endavant RGPD); i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD).

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb uns altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals.

L’informem que Synergy 4u S.L. (d’ara endavant “Synergy4u”) és el titular de la web synergy4u.eu, conCIF: B65905341 i direcció Barri Ca Natura, “Calç Sisplau”, 08731 Sant Martí Sarroca. Pot contactar per correu electrònic en info@synergy4u.eu o bé telefònicament al 93 899 01 28.

Les dades personals que se sol·licitin, si és el cas, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular d’aquests, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollits per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequats, pertinents i no excessius en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzats sempre que sigui necessari.

La persona titular de les dades serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, si aquest fos necessari i conforme als següents aspectes.

Finalitat. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics i/o formularis es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, ni es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis del RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per a complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens facilitin, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

A continuació, li detallem els usos i finalitats previstes:

1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: Donar resposta a la sol·licitud plantejada.

2) Relació amb el client: Manteniment de la relació contractual establerta entre la persona titular de les dades i “Synergy4u” per a la gestió de clients, fiscal i administrativa.

3) Intranet: Donar accés als empleats a la Intranet empresarial. L’empleat tindrà accés als processos administratius de l’empresa, així com contingut corporatiu.

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: Interès legítim d’atenció a l’interessat.

2) Relació amb el client: Relació contractual.

3) Intranet: Relació contractual.

Conservació. Per quant temps conservarem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. A continuació, li detallem el temps que conservem les dades:

A títol informatiu es recullen els terminis de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENT TERMINI REF.  LEGAL
Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social 4 anys Article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social
Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils 6 anys Art. 30 Codi Comerç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals 4 anys Articles 66 a 70 Llei General Tributària
Dades per a l’enviament d’informació sobre serveis Mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió No aplicable
Dades de persones que han contactat Mentre no sol·liciti la seva supressió No aplicable

Els currículums vitae que es rebin s’emmagatzemaran durant un any, posteriorment seran destruïts.

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

Visitar la web de “Synergy4u” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

“Synergy4u” prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin Dades Personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

A continuació, li indiquem la procedència de les dades:

1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: el propi interessat o el seu representant legal.

2) Relació amb el client: el propi interessat o el seu representant legal.

3) Intranet: el propi interessat o el seu representant legal. En el formulari d’accés a la Intranet se sol·licitarà el seu usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat. Què fem per a protegir les seves dades?

“Synergy4u” adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

Entre altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Aquestes dades seran tractades per “Synergy4u”. Compartim les seves dades amb prestadors de serveis que ens ajuden o donen suport (encarregats del tractament), amb els quals s’ha celebrat el preceptiu contracte en els termes de l’article 28 del RGPD.  En resum:

1) Consultes i sol·licituds d’informació de tercers: No es comparteixen dades personals amb tercers.

2) Relació amb el client: No es comparteixen dades personals amb tercers.

3) Intranet: El nostre proveïdor de hosting és Strato, amb els servidors situats a la UE. No es comparteixen dades personals amb uns altres tercers.

Les dades del nostre proveïdor de hosting:

STRATO AG

Seu social

(Societat Anònima): Otto-Ostrowski-Straße 7

10249 Berlin

Registre: Berlín Charlottenburg HRB 79450

N.I.F.: DE 211 045 709

Pots trobar més informació a: https://www.strato.es/proteccion-de-datos/

No realitzem transferències internacionals amb les seves dades personals.

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que li donem a les seves dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser exercits pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, li indiquem quals són els drets que li assisteixen:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals
 • Sol·licitar la rectificació de les seves dades
 • Sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades (dret al «oblit»)
 • Limitar o oposar-se a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la portabilitat de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma:

Presencialment o per correu electrònic en:

Synergy 4u S.L.

CIF: B65905341

info@synergy4u.eu

DPD: jose.dominguez@synergy4u.eu

A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte del qual indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/ Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.

Email: info@agpd.es

Telèfon: 912663517

Web: https://www.agpd.es

Consentiment i acceptació

L’acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. L’usuari que faciliti dades personals través del correu electrònic de “Synergy4u”, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal.